Overslaan en naar de inhoud gaan

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1. De klant verklaart van de algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden. Ze worden geacht het geheel der zakelijke relaties tussen partijen te beheersen, niet enkel voor wat betreft de offerte of opdracht of overeenkomst bij gelegenheid waarvan de algemene voorwaarden worden meegedeeld, doch verder voor alle daaropvolgende nieuwe offertes, opdrachten en overeenkomsten. Afwijking en/of aanvulling van deze algemene voorwaarden kan alleen mits schriftelijke en uitdrukkelijke overeenkomst.

1.2. Voor zover zulks vermeld wordt in de basisovereenkomst, offerte of bestelbon impliceert de aanvaarding daarvan dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van de eigen algemene voorwaarden.

1.3. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door EGEON houdt nooit een afstand van recht in. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft niet de nietigheid van alle bepalingen ervan tot gevolg en evenmin van het deel van de bepaling dat wel afdwingbaar is en niet in strijd met dwingend recht. In een dergelijk geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

14. De onderhandelingen tussen de partijen die werden gevoerd vooraleer het contract werd afgesloten, hebben geleid tot een bestek en een prijszetting door EGEON. Deze prijszetting is onder andere gebaseerd op het bestaan en op de toepassing van deze algemene voorwaarden, die eveneens deel hebben uitgemaakt van de onderhandelingen. De bepalingen van de algemene voorwaarden zijn bijgevolg essentiële verbintenissen tussen partijen.

Artikel 2. Aanbod en bestellingen

2.1. Ieder voorstel wordt door EGEON vrijblijvend gedaan. Tussen EGEON en de klant komt pas een overeenkomst tot stand na schriftelijke bevestiging (ondertekening van de offerte of een akkoord per e-mail) door EGEON van het order van de klant of (een begin van) uitvoering van de overeenkomst door EGEON. De overeenkomst die tot stand komt wordt uitsluitend geregeld door de rechten en verbintenissen eigen aan de aannemingsovereenkomst.

2.2. De offertes van EGEON  zijn gebaseerd op de juistheid van de door de klant bij aanvragen verstrekte gegevens, metingen, tekeningen, enz. De klant dient alle informatie te verstrekken aan EGEON die noodzakelijk is om de opdracht doeltreffende te kunnen uitvoeren. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de inlichtingen berust uitsluitend bij de klant. EGEON is er niet toe gehouden controle uit te oefenen op de juistheid van de gegevens die door de klant worden verstrekt. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle adviezen door EGEON verstrekt niet bindend. De documenten die bij de offerte horen, zoals illustraties, tekeningen, gewichten en maten, alsook de uitgewerkte concepten, zijn louter benaderend, tenzij uitdrukkelijk vermeld is dat ze contractueel zijn. EGEON behoudt zich alle eigendomsrechten en auteursrechten voor op de illustraties, tekeningen, concepten, bestekken, berekeningen en anderen documenten

2.3 De offertes van EGEON zullen deze laatste niet meer binden indien zij niet schriftelijk werden aanvaard binnen 30 dagen nadat zij aan de klant werden overgemaakt.

2.4. Degene die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris van de klant, een order plaatst, of degene die, geheel of gedeeltelijk, het order betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich hoofdelijk en ondeelbaar met hen, en dit overeenkomstig de artikelen 1200 e.v B.W. In ieder geval doen de door de besteller later medegedeelde facturatiegegevens van een derde partij geen afbreuk aan de gehoudenheid tot betalen van de oorspronkelijke besteller.

2.5. Aan kennelijke zet-, druk- of schrijffouten in (online) catalogi of prijslijsten kunnen geen rechten worden ontleend.

2.6. Alle verbintenissen die worden aangegaan uit naam van EGEON zijn voor deze laatste enkel juridisch bindend als ze uitgaan van personen die gemachtigd zijn om EGEON te verbinden krachtens de statuten en statutaire delegaties gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, of van personen die houder zijn van een speciaal schriftelijk mandaat dat verband houdt met de verbintenissen in kwestie.

2.7. Indien EGEON redelijke vermoedens heeft dat de klant in betalingsmoeilijkheden verkeert, deze geen enkele garantie van solvabiliteit biedt of indien de klant in het verleden reeds een of meerdere facturen niet binnen de voorziene termijn heeft betaald aan EGEON of andere klants, dan is EGEON gerechtigd de aanvaarding of de uitvoering van de opdracht op te schorten tot betaling van een voorschot of het volledig bedrag van een toekomstige factuur.

2.8. EGEON is vrij om de onderhandelingen op eender welk moment af te breken. Als zou vaststaan dat EGEON de onderhandelingen foutief afbreekt, kan deze enkel veroordeeld worden tot vergoeding van de werkelijk aantoonbare schade, die hoe dan ook begrensd wordt op een bedrag van 250 EURO.

Artikel 3. Prijs

3.1. De vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. De totale prijs is louter gebaseerd op de opdracht en gegevens die door de klant worden meegedeeld. Tenzij partijen schriftelijk een andere vergoedingsregeling zouden overeenkomen, zal de EGEON de bestelde werken uitvoeren tegen de opgegeven relatief vaste prijs of tegen de overeengekomen eenheidsprijs. Indien er geen prijs werd afgesproken zullen de werken behoudens andersluidend beding in regie worden aangerekend a rato van 95 EUR/uur (excl. BTW). De prijs dekt niet de eventuele “meerwerken” en/of bijkomende bestellingen omtrent dewelke EGEON en de klant naderhand overeenkomen. Meerwerken en/of bijkomende bestellingen geven steeds aanleiding tot bijkomende facturatie in regie of op basis van de eenheidsprijzen, zonder dat hiervoor een voorafgaand schriftelijk akkoord van de klant is vereist. Uitvoering van deze werken bewijst de opdracht, alsmede het akkoord hiermee. De klant doet derhalve afstand van artikel 1793 van het Burgerlijk Wetboek.

3.2. Volgende omstandigheden maken onder meer meerwerken uit, die steeds aanleiding geven tot bijkomende facturatie aan voormeld tarief, meer de kosten eraan verbonden, tenzij andersluidende afspraak tussen partijen:

- grondige wijzigingen van de bouwplannen en/of technieken. Met grondige wijzigingen van bouwplannen wordt bedoeld, vergroten of verkleinen van volumes, totale wijziging van de interne verdeling van een pand, wijziging aard van de werken bij EPB, …

- onvoorziene verlenging van de uitvoeringstermijn van de werken in geval van veiligheidscoördinatie, substantiële uitbreiding van de opdracht door wijzigende risico’s, plannen, tussenkomende partijen,…

- hermetingen, bijkomende wachturen, nodeloze verplaatsingen,…

3.3. Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard ook, die betrekking hebben op de geleverde goederen, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen of heffingen die na de totstandkoming van de overeenkomst zouden worden ingevoerd, zijn integraal ten laste van de klant. Onder geen beding verschaffen de toepassing van nieuwe belastingen, taksen of heffingen het recht aan de klant om de overeenkomst op te zeggen.

3.4. Elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport leidt tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betrokken facturering van de uitgevoerde werken volgens de onderstaande formule:

p= P x (0,40 x s/S + 0,40 x i2023/I2023 + 0,20)

"P" is het bedrag van de uitgevoerde werken en "p" is het herziene bedrag. "S" is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van kracht op de tiende dag vóór de ondertekening van het contract, en verhoogd met het op die datum door de FOD Economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen; "s" is dit uurloon zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling gevraagd wordt, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat in die periode aangenomen was.

"I2023" is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de tiende dag vóór de ondertekening van het contract. "i2023" is ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling gevraagd wordt.

3.5. EGEON behoudt zich het recht voor om voorschotten te vragen. Tot zolang deze voorschotten niet betaald zijn, heeft EGEON het recht om de overeenkomst op te schorten. Schade die hieruit voortvloeit voor de klant zal niet ten laste van EGEON gelegd kunnen worden. Het niet betalen van de voorschotten geef eveneens het recht aan EGEON om de overeenkomst lastens de klant buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat de klant hiervoor schadevergoeding kan eisen.

Artikel 4. Betaling

4.1. De facturen van EGEON zijn betaalbaar op haar maatschappelijke zetel en op de vervaldag vermeld op de factuur. Bij gebreke aan vermelding van vervaldag, zijn de facturen van EGEON betaalbaar uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum. Kosten verbonden aan de betaling zijn uitsluitend ten laste van de klant.

4.2. Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 1 % per maand op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van € 150,00), onverminderd het recht van EGEON om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

Bij niet-betaling van een factuur door een consument uiterlijk op de vervaldag is, na het verstrijken van een termijn van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de verzending van een betalingsherinnering, een verwijlintrest verschuldigd van 12 % per jaar op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is de consument een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, dewelke als volgt wordt berekend op het onbetaalde factuurbedrag:

  1. 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;

  2. 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;

  3. 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,01 euro met een maximum van 2.000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

4.3. Bij niet-betaling van één factuur uiterlijk op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt de EGEON zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen/opdrachten te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding voor de klant.

4.4. Eventuele betwistingen aangaande een factuur dienen onverwijld en uiterlijk binnen de 15 dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven en gedetailleerd aan EGEON te worden gemeld.

4.5. Betalingen die de klant aan EGEON verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de oudste onbetaalde vervallen en opeisbare facturen. De aanrekening gebeurt eerst op de verschuldigde interesten, daarna op de verschuldigde kosten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.

4.6. EGEON is gerechtigd – indien het krediet, financiële positie of betalingsgedrag van de klant naar het oordeel van EGEON daartoe aanleiding geeft – voor nog uit te voeren leveringen een integrale voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. Indien de klant weigert om binnen de 15 dagen op het verzoek van EGEON in te gaan, behoudt de EGEON zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding lastens haar te ontbinden. In voorkomend geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding van 30% op de totale prijs van de bestelling verschuldigd. EGEON behoudt zich daarbij evenwel het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien daartoe aanleiding bestaat.

4.7. De klant verleent EGEON een pand op al zijn/haar roerende (toekomstige)  lichamelijke en onlichamelijke goederen. Het pand verleent  EGEON  het recht om bij voorrang boven de andere schuldeisers van de klant te worden betaald uit de opbrengst van de tegeldemaking van die roerende goederen van de klant. Het pand strekt zich tevens uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de bezwaarde goederen én tot de vruchten die de bezwaarde goederen voortbrengen. Het pand waarborgt alle (bestaande en/of toekomstige) schuldvorderingen van EGEON voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst en dit ten belope van maximaal de hoofdsom en de bijhorigheden zoals interesten, schadebeding en kosten van uitwinning / alle gerechtskosten daarvan. Door ondertekening van onderhavige overeenkomst machtigt de klant EGEON om de nodige inschrijving van haar pandrecht te nemen in het Nationaal Pandregister. EGEON krijgt het recht om voormeld pand uit te winnen op een door de wetgever voorziene mogelijkheid naar keuze.

Artikel 5. Duur en leverings-/uitvoeringstermijn

5.1. De eventueel door de EGEON meegedeelde leverings- en uitvoeringstermijnen zijn te allen tijde louter indicatief, tenzij anders overeengekomen. Bij abnormale vertraging (>2 maanden na het verstrijken van de initieel opgegeven indicatieve uitvoeringstermijn) in de levering heeft de klant het recht om de overeenkomst per aangetekend schrijven en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat de EGEON nog steeds niet heeft geleverd binnen een periode van 2 weken nadat de EGEON hiertoe door de klant per aangetekende brief in gebreke werd gesteld. De klant verzaakt uitdrukkelijk en onherroepelijk aan elk ander mogelijk verhaalmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding met uitzondering wanneer de klant een consument is in de zin van het wetboek economisch recht. In dat laatste geval zal de schadevergoeding voor de vertraging ten gevolge van een fout te wijten aan de EGEON, forfaitair begroot worden op 10 % van het factuurbedrag, indien EGEON BV na de aangetekende ingebrekestelling, binnen een periode van 1 maand, niet levert. De klant kan zich evenwel in voorkomend geval evenmin op kosten van EGEON BV elders bevoorraden. De artikelen 5.85 en 5.235 B.W. zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen EGEON BV en de klant.

5.2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen (bv. meerwerken), passen partijen tijdig, mondeling of schriftelijk (bv. e-mail) en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. Indien de partijen overeenkomen om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen wordt het indicatieve tijdstip van voltooiing van de uitvoering navenant en op redelijke wijze verlengd.

5.3. EGEON behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen, die evenveel gedeeltelijke uitvoeringen uitmaken. De gedeeltelijke levering van de opdracht kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde werken rechtvaardigen.

Artikel 6. Uitvoeringsmodaliteiten

6.1. EGEON voert de overeenkomst uit naar het beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de regels van de kunst en de eisen van goed vakmanschap. Tenzij bijzondere kwaliteiten uitdrukkelijk werden bedongen tussen de partijen, levert EGEON werken en goederen van gewone handelskwaliteit, zonder andere of verdergaande verbintenis en zijn de werken en goederen aan geen andere garantie onderworpen dan die welke EGEON uitdrukkelijk en schriftelijk heeft toegestaan.

6.2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, neemt EGEON ten aanzien van de te verrichten werkzaamheden een inspanningsverbintenis op en geen resultaatsverbintenis.

6.3. Het is EGEON toegestaan goederen te leveren afkomstig van derden, andere dan overeengekomen, voor zover deze van dezelfde kwaliteit en prijs zijn.

6.4. EGEON behoudt zich uitdrukkelijk het recht de werken geheel of gedeeltelijk in onderaanneming te laten uitvoeren.

6.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan EGEON de uitvoering van deze onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de klant de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd, alsmede en in voorkomend geval vervallen en opeisbare tussentijdse (voorschot)facturen door de klant zijn betaald.

6.6. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, materiaal en informatie waarvan EGEON aangeeft dat deze noodzakelijk/nuttig zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk/nuttig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan EGEON worden verstrekt. Zo is de klant er steeds toe gehouden voor de uitvoering van de werken een plan ter beschikking te stellen aan EGEON waarop alle gevelzichten, plattegronden van iedere bouwlaag, dakenplan en oriëntatieplan, samenstelling van de constructies en dergelijk duidelijk zijn aangeduid. De voorziene technieken dienen indicatief op de grondplannen te staan aangeduid. Indien reeds beschikbaar wordt een kopij van de bouwvergunning overgemaakt bij het aanvangen van de studies, of wordt deze later overgemaakt, zodra beschikbaar.

De eindaangifte geeft de uitgevoerde situatie van een bouwwerk weer en wordt opgemaakt op basis van stavingsstukken die de bouwheer ter beschikking stelt (facturen, foto’s…). Indien er onvoldoende stavingsstukken voorhanden zijn, wordt een waarde bij ontstentenis ingegeven in de software die altijd nadeliger is dan de werkelijke waarde en dus een slechter E-peil als resultaat zal hebben. Het is dus belangrijk dat de klant tijdens de werken alles goed bijhoudt, wat ook eenvoudiger is dan achteraf alles te moeten opzoeken. Voor de eindaangifte zal de aansteller aan de EPB-verslaggever minstens volgende niet-exhaustief vermelde gegevens ter beschikking stellen: de laatste geactualiseerde versie van de uitvoeringsplannen, gedetailleerde voor akkoord ondertekende offertes en gedetailleerde facturen van de aannemers waaruit met zekerheid door de verslaggever kan worden afgeleid dat de aangewende producten en installaties overeenstemmen met diegenen die in werkelijkheid werden geleverd en geplaatst, productinformatie, -documentatie en technische fiches van de geleverde en geplaatste materialen en installaties, alsook werfverslagen en fotomateriaal van de uitgevoerde werken en detaillering van alle niet EPB-aanvaarde bouwknopen.

Voor de opmaak van het postinterventiedossier wordt dit aangevuld met (niet exhaustief): legplanen van de technieken, keuringsverslagen, foto’s tijdens constructie, onderhoudsinstructies, overzicht van de aangestelde (onder)aannemers en alle andere documenten die tijdens het latere onderhoud en gebruik van het bouwwerk nuttig en noodzakelijk kunnen zijn.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de EGEON zijn verstrekt, heeft EGEON het recht de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen. EGEON kan in voormelde omstandigheden in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor laattijdige aanlevering en daaruit eventueel voortvloeiende boetes opgelegd door de Overheid. Deze opsomming is geenszins beperkend.

6.7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan EGEON de uitvoering van deze onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de klant de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd, alsmede en in voorkomend geval vervallen en opeisbare tussentijdse (voorschot)facturen door de klant zijn betaald.

6.8. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de uitvoeringsomstandigheden optimaal dienen te zijn. Zo dient de klant behoudens andersluidend schriftelijk beding en op eigen kosten o.m.:

- (indien nodig) te zorgen voor de nodige stedenbouwkundige en/of milieuvergunningen en andere evt. vereiste attesten, documenten, etc.;

- de werf veilig en proper, ontruimd en toegankelijk te maken

- te zorgen voor water, elektriciteit of andere noodzakelijke nutsvoorzieningen;

- EGEON te vrijwaren voor alle mogelijke vorderingen uit hoofde van buren-, lawaai- en stofhinder;

- (indien nodig) het voorzien van parkeerverboden, bij gebreke waaraan er een forfaitaire kost van 250 EURO (excl. BTW) zal worden doorgerekend indien EGEON de aanvraag zelf moet voorzien, onverminderd het recht van EGEON om schadevergoeding te vorderen gelet op de vertraging/onverricht ter zake verplaatsing.

6.9. Indien de toegang tot de locatie wordt geweigerd door de klant, of deze door zijn toedoen of door toedoen van derden waarvoor hij moet instaan wordt belemmerd, worden voorrijkost en werkuren niettegenstaande andersluidende afspraak, door EGEON in rekening gebracht. De uitvoeringstermijnen worden volgens de planning en agenda van EGEON automatisch aangepast zonder enige recht op vergoeding voor de klant of derden.

Artikel 7. Gebreken – aansprakelijkheid - oplevering

7.1. Eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen/diensten dienen onverwijld en uiterlijk binnen de 8 dagen na de levering per aangetekend schrijven en gedetailleerd aan EGEON te worden gemeld. Klachten wegens zichtbare gebreken ingediend na het verstrijken van deze termijn worden niet door EGEON aanvaard.

Eventuele verborgen gebreken betreffende de geleverde goederen/diensten dienen onverwijld en binnen de 8 dagen na ontdekking daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven en gedetailleerd aan EGEON te worden gemeld. De aansprakelijkheid van EGEON voor eventuele verborgen gebreken in de geleverde diensten is sowieso beperkt tot de verborgen gebreken die zich manifesteren binnen de 6 maanden na de levering van de goederen/diensten. Klachten wegens verborgen gebreken ingediend met miskenning van de dubbele termijnvereiste worden door EGEON niet aanvaard.

7.2. Voor zover EGEON bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten of leveringen van derden, waaronder technische raadgevers, leveranciers of (onder)aannemers, kan zij op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiend uit gebeurlijke vertragingen of hun fout.

7.3. EGEON is in geen enkel geval aansprakelijk voor:

  • schade, van welke aard ook, ontstaan omdat EGEON zich heeft gebaseerd op door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.4. In geval van gegrondheid van de klacht wegens zichtbare of verborgen gebreken kan de klant slechts aanspraak maken op herstel in natura, met uitsluiting van welke andere remedie, zoals bijvoorbeeld terugname, (gedeeltelijke) terugbetaling, schadevergoeding, enz..

In zover de klant geen consument is in de zin van wetboek van economisch recht, geeft het formuleren van klachten door de klant nooit het recht om betaling van facturen te vertragen of uit te stellen.

7.5. Mocht EGEON aansprakelijk zijn voor enigerlei schade, dan is EGEON slechts aansprakelijk voor de directe schade die de klant geleden heeft én is de aansprakelijkheid alleszins beperkt tot het bedrag dat EGEON factureert of heeft gefactureerd. In elk geval wordt de aansprakelijkheid van EGEON beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is. Deze bedragen zijn steeds op te vragen bij EGEON.

Artikel 8. Verslagen

8.1. Verslagen, rapporten of certificaten (hierna “Verslagen” genoemd) worden opgesteld in naam en voor rekening van de klant, zelfs wanneer deze heeft verklaard dat hij voor rekening van een derde optreedt. De klant aanvaardt  uitdrukkelijk dat deze verslagen enkel de feiten weergeven zoals opgetekend door EGEON op het ogenblik van de interventie zelf en binnen de grenzen van de ontvangen instructies. 

8.2. De Verslagen  worden opgesteld en opgestuurd in één enkel exemplaar. De Verslagen worden opgestuurd per post en/of e-mail en nadat de klant de diensten volledig (hoofdsom, intresten en kosten) heeft betaald.

8.3. De Verslagen  moeten steeds in hun geheel en in de context ervan worden voorgelegd en/of vermeld. EGEON is niet verplicht om te verwijzen naar of verslag uit te brengen over feiten of omstandigheden die vallen buiten de ontvangen instructies of de toegepaste alternatieve parameters.

8.4. EGEON neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor de bewaring van het Verslag. Het is bijgevolg de verantwoordelijkheid van de  Klant om het Verslag te bewaren, overeenkomstig het  onderstaande artikel “Eigendomsoverdracht”. Behoudens in geval van wettelijke verplichting of van een verplichting die uit een accreditatie volgt, dient  EGEON geen nieuwe kopie van een Verslag te bezorgen aan de Klant.

8.5. Verslagen worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, opgesteld in het Nederlands.

Artikel 9. Overmacht – imprevisie – misbruik van omstandigheden

9.1. EGEON is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis/schadeloosstelling in geval van overmacht. Onder “overmacht” wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van partijen, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. EGEON is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die de overmacht uitmaakt te bewijzen.

9.2. EGEON verbindt zich ertoe in dergelijk geval alle redelijke inspanningen te verrichten om de gevolgen voor de klant van de overmachtssituatie te beperken. Indien EGEON bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of daaraan slechts gedeeltelijk kan voldoen, kan EGEON het reeds geleverde deel apart factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren.

9.3. Partijen verklaren dat zij zich in een gelijke positie bevinden, en geen enkele partij over een economische of functionele superioriteit beschikt, ten gevolge waarvan de overeenkomst op evenwichtige wijze is ontstaan en er geen misbruik van omstandigheden kunnen worden weerhouden.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrecht

10.1. Alle ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films, e.d. blijven het artistieke en intellectuele eigendom van EGEON. De klant mag de aan hem door EGEON verstrekte ontwerpen uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van het werk waarvoor de ontwerpen zijn opgesteld. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van EGEON.

10.2.  EGEON heeft de vrijheid de ontwerpen en uitgevoerde werken te gebruiken voor eigen promotie/of publiciteit en dit zonder voorafgaandelijk akkoord van de klant, dit behoudens andersluidende schriftelijk akkoord.

Artikel 11. Beëindiging van de overeenkomst

11.1 Elk van de partijen kan de overeenkomst tussen partijen met onmiddellijke ingang en zonder vergoeding beëindigen in geval van zware fout of ernstige tekortkoming vanwege de andere partij bij de uitvoering van de overeenkomst, dewelke niet wordt rechtgezet binnen de vijftien (15) dagen nadat de andere partij de in gebreke blijvende partij schriftelijk en aangetekend in gebreke heeft gesteld, met vermelding van de tekortkomingen die aan de wederpartij worden verweten.

11.2. Bij gebeurlijke tekortkoming in hoofde van EGEON, behoudt zij zich uitdrukkelijk het recht op uitvoering in natura voor. De klant dient EGEON een redelijke termijn (ten minste 15 dagen) te gunnen om de tekortkomingen bij wijze van uitvoering in natura recht te zetten. De vervanging wordt uitgesloten als wijze van uitvoering in natura.

11.3. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de ene partij om desgevallend de berokkende schade te verhalen op de in gebreke blijvende partij.

11.4. De schade die EGEON kan vorderen bij ontbinding wordt forfaitair bepaald op 20%, onverminderd het recht om hogere schadevergoeding te vorderen indien bewijsbaar.

11.5. Enkel in geval van tekortkoming in hoofde van EGEON en in geval van uitzonderlijke omstandigheden, zoals bij volstrekte hoogdringendheid, is de klant gerechtigd een beroep te doen op een derde voor verdere uitvoering van de werken. De klant dient EGEON hiervoor voorafgaand en ondubbelzinnig via aangetekende zending in gebreke hebben gesteld en een redelijke termijn hebben gegund om aan de tekortkoming tegemoet te komen. De vervanging van EGEON gebeurt integraal op risico van de klant.

11.6. Indien de overeenkomst door de klant voortijdig zou worden beëindigd, dan zal de EGEON gerechtigd zijn op de vergoeding voor de reeds uitgevoerde werken, te vermeerderen met een schadevergoeding t.b.v. 20 % van het gedeelte van de werken dat nog niet werd uitgevoerd, onverminderd het recht van EGEON om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger zou zijn.

Art. 12. Exoneratie

12.1. EGEON verbindt zich ertoe om, voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst, aan de klant informatie te verschaffen met betrekking tot de overeenkomst. EGEON is echter niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die aan de klant wordt verschaft voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

12.2. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke of zware fout, is EGEON niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, verlies van data, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. De enige remedie tot vergoeding van de schade bestaat er naar keuze van EGEON in om ofwel te vervangen, dan wel de aankoopwaarde terug te betalen. Er is slechts sprake van een “opzettelijke fout” wanneer die fout wetens en willens door EGEON werd begaan met het oogmerk de klant te schaden.

12.3. EGEON is niet aansprakelijk ten aanzien van de klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten.

12.4. Iedere aanspraak van de klant tot schadevergoeding lastens EGEON vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 6 maanden nadat de feiten waarop de aanspraak gebaseerd is door de klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn. Deze termijn kan niet worden geschorst en wordt enkel gestuit door een vordering in rechte.

Art. 13. Ontbinding

13.1. EGEON heeft het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen :

- indien de klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een termijn van tenminste 15 kalenderdagen in acht wordt genomen door EGEON, in gebreke blijft met de tijdige en behoorlijke nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

- bij staking van betalingen of de (aanvraag) van een faillissement;

- bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant;

- indien de zeggenschap over de klant wijzigt;

- indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de klant;

- indien EGEON gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de klant zijn verplichtingen jegens EGEON wel zal nakomen;

13.2. In geval van ontbinding is de klant aan EGEON een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op de uit de overeenkomst gefactureerde of normaal te factureren prijs, onverminderd het recht van EGEON om de betaling te vorderen van hogere werkelijk geleden schade. Door ontbinding worden tevens alle vorderingen van EGEON op de klant, uit welken hoofde zij ook zouden bestaan, onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14. Privacy & gegevensbescherming

EGEON verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die van de klant worden ontvangen met het oog op de uitvoering van de overeenkomst en beheer van de boekhouding. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke is EGEON. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die zij bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie zij de persoonsgegevens aan EGEON heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die zij van EGEON zou ontvangen. Met de aanvaarding van deze voorwaarden bevestigt de klant dat zij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van haar persoonsgegevens en over de rechten op inzage, verbetering, overdracht, beperking van de verwerking, wissing en bezwaar.

Art. 15. Toepasselijk recht – bevoegdheidsbeding

15.1. Deze overeenkomst, alsmede alle andere overeenkomsten tussen partijen, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Eventuele toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

15.2. Voor alle geschillen voortvloeiend uit huidige overeenkomst of ermee verband houdende, geldt de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken uit het gerechtelijk arrondissement waarin EGEON  haar maatschappelijke zetel heeft.